Stock and Custom Plastic Packaging

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALPHA PACKAGING B.V.

  De Algemene Leveringsvoorwaarden van Alpha Packaging B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda d.d. 01-09-2018 onder nummer 20169223.

 1. DEFINITIES:

  In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

  Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden en bedingen betreffende commerciële verkooptransacties van Alpha Packaging.

  Alpha Packaging: Alpha Packaging B.V. gevestigd te Etten-Leur en aan haar gelieerde vennootschappen handelend onder de naam Alpha Packaging.

  Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een verbintenis met Alpha Packaging aangaat.

  Partijen: Alpha Packaging en de Opdrachtgever gezamenlijk.

  Order: de door de Opdrachtgever geplaatste bestelling tot het leveren van diensten en/of producten door Alpha Packaging.

  Overeenkomst: een verbintenis tussen Alpha Packaging en de Opdrachtgever waarbij Alpha Packaging zich verplicht tot levering van diensten en/of producten en de Opdrachtgever zich verplicht tot afname van de door Alpha Packaging te leveren diensten en/of producten.

  Schriftelijk: communicatie per e-mail, fax of digitaal (bv een online interface), mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaan.


 2. TOEPASSELIJKHEID:

  2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en door Alpha Packaging gedane aanbiedingen en offertes, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  2.2. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden wordt door Alpha Packaging uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Alpha Packaging, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

  2.4. Wanneer door Alpha Packaging gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Alpha Packaging deze Algemene Leveringsvoorwaarden soepel toepast.

  2.5. Afwijkingen van, en aanvullingen, op deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, in bijvoorbeeld een (schriftelijke) Overeenkomt of opdrachtbevestiging. Dergelijke afwijkingen of aanvullingen gelden slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

  2.6. Alpha Packaging behoudt zich het recht voor deze Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Bij wijziging dan wel aanvulling van de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande Algemene leveringsvoorwaarden te vervallen.

  2.7. Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of van de Overeenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijk bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  3.1. Aanbiedingen en offertes van Alpha Packaging zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen na de offertedatum geldig, tenzij in de betreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

  3.2. Indien Alpha Packaging kosten heeft gemaakt ten behoeve van het doen van een aanbieding is zij gerechtigd deze kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij dit vooraf schriftelijk heeft meegedeeld aan de Opdrachtgever.

  3.3. Door Alpha Packaging ter hand gestelde documenten, zoals tekeningen, schetsen, schema’s, stalen, monsters, modellen, gegevens, adviezen en overige zaken, binden Alpha Packaging niet. Dergelijke documenten zijn vrijblijvend en blijven eigendom van Alpha Packaging. Zonder toestemming van Alpha Packaging mogen dergelijke documenten niet worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Op verzoek van Alpha Packaging dienen dergelijke documenten op kosten van de Opdrachtgever terstond aan Alpha Packaging te worden geretourneerd.

  3.4. Alpha Packaging is te allen tijde gerechtigd een Order zonder opgave van redenen te weigeren.

 4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKORNST:

  4.1. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de Opdrachtgever en Alpha Packaging of nadat de Opdrachtgever bij Alpha Packaging een schriftelijke order heeft geplaatst en Alpha Packaging deze order heeft aanvaard of – indien een schriftelijke aanvaarding/opdrachtbevestiging of offerte ontbreekt – op het moment van levering van diensten en/of producten van Alpha Packaging.

  4.2. De opdrachtbevestiging geeft de Overeenkomst juist en volledig weer, tenzij de Opdrachtgever daartegen binnen 2 dagen na de verzendatum van de opdrachtbevestiging schriftelijk protesteert.

  4.3. Alpha Packaging is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Alpha Packaging is bevoegd om de kosten hiervan door te berekenen aan de Opdrachtgever.

  4.4. Alpha Packaging heeft het recht een kredietwaardigheidsonderzoek met betrekking tot de Opdrachtgever te laten verrichten op basis waarvan Alpha Packaging bevoegd is een reeds gedane aanbieding te herroepen dan wel een Overeenkomst op te schorten. Indien aan Alpha Packaging omstandigheden bekend worden waardoor Alpha Packaging de kredietwaardigheid betwijfelt, zulks ter beoordeling van Alpha Packaging, heeft Alpha Packaging het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de Opdrachtgever op verzoek en naar genoegen van Alpha Packaging voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

 5. HET PRODUCT:

  5.1. Indien conform de Overeenkomst door de Opdrachtgever of namens haar ter beschikking gestelde onderdelen op, in of aan het door Alpha Packaging te produceren producten moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten deze onderdelen door de Opdrachtgever in de juiste hoeveelheid tijdig, gratis en Franco aan Alpha Packaging worden geleverd.

  5.2. De Opdrachtgever moet er voor zorgen dat de aangeleverde onderdelen door Alpha Packaging toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn. Alpha Packaging mag zonder enig onderzoek ervan uitgaan dat deze onderdelen zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen product toepasbaar, te monteren of te verwerken zijn.

  5.3. Indien dergelijke onderdelen te laat worden geleverd dan wel niet door Alpha Packaging te verwerken zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Alpha Packaging als gevolg van deze stilstand geleden schade.

  5.4. Alpha Packaging neemt het te produceren product eerst in productie, wanneer de door Alpha Packaging verstrekte proefserie met betrekking tot de aanpassing of ontwikkeling van een product door de Opdrachtgever schriftelijk is goedgekeurd, dan wel Alpha Packaging die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd.

  5.5. Doordat Alpha Packaging niet op de hoogte is van de exacte receptuur die de Opdrachtgever toepast om de door Alpha Packaging vervaardigde verpakkingen mee te vullen, noch van de vulvoorwaarden, noch van de gevallen waarin het product zal worden gelabeld, wordt het de Opdrachtgever aanbevolen om de compatibiliteit van hun producten met de (R)PET-container voorafgaand aan het bestellen te testen. Alpha Packaging verplicht zich, als producent van verpakkingsmaterialen die bestemd zijn voor onder andere, contact met levensmiddelen, om te voldoen aan de toepasselijke vereisten van de verordening EU 10/2011.

 6. MATRIJZEN:

  6.1. Matrijzen, die in opdracht van de Opdrachtgever door Alpha Packaging zijn vervaardigd dan wel geheel of gedeeltelijk naar aanwijzing van Alpha Packaging zijn vervaardigd, worden pas eigendom van de Opdrachtgever nadat de Opdrachtgever de kosten voor de vervaardiging van de matrijs heeft betaald en Alpha Packaging de matrijs voor de vervaardiging van het product in gebruik heeft genomen en met de betreffende matrijs niet meer produceert.

  6.2. Matrijzen, die niet voor productie worden gebruikt, worden door Alpha Packaging bewaard en worden niet eerder aan de Opdrachtgever geretourneerd dan na verloop van één jaar na aflevering en/of betaling van de laatste door de Opdrachtgever bij Alpha Packaging gedane Order welke met de betreffende matrijs werd vervaardigd.

  6.3. De Opdrachtgever moet een verzoek voor het retourneren van de vervaardigde matrijs schriftelijk indienen.

  6.4. De Opdrachtgever moet gebruikte matrijzen binnen 1 jaar na aflevering van de laatste Order waarbij de betreffende matrijs werd gebruikt bij Alpha Packaging ophalen. Als dit niet gebeurt, is Alpha Packaging gerechtigd de matrijs te vernietigen, waarna de vernietigingskosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. In geval van vernietiging zal Alpha Packaging nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade.

  6.5. Ten aanzien van het gebruik van de ten behoeve van de Opdrachtgever vervaardigde matrijs wordt met de Opdrachtgever het aantal slagen met de desbetreffende matrijs overeengekomen. Na het overeengekomen aantal slagen wordt de matrijs geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Als het aantal slagen niet met de Opdrachtgever overeengekomen is, dan zal Alpha Packaging zodra blijkt dat een matrijs niet meer voor een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan aan de Opdrachtgever mededeling doen. In dat geval wordt aan de Opdrachtgever tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging, opgegeven. Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie wordt mede in overweging genomen de voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume als de arbeidsintensiteit. De matrijs die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt is, mag vernietigd worden zonder dat Alpha Packaging daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden is. Vernietigingskosten worden in overlegd verrekend.

  6.6. Indien een matrijs naar voormelde maatstaven nog voor productie geschikt is en de matrijs zich bij Alpha Packaging in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige bestelling van de daarmee te produceren producten, de onderhoudskosten gedurende een periode van 2 jaar na het eerste gebruik voor rekening van Alpha Packaging

 7. VOORRAAD:

  7.1. Tenzij anders is overeengekomen, houdt Alpha Packaging geen voorraad voor de Opdrachtgever en levert geproduceerde producten direct uit. Een eventueel overeen te komen voorraadperiode zal minimaal twee weken en maximaal acht weken bedragen.

  7.2. Indien een product niet op voorraad is en er zijn geen specifieke afspraken gemaakt met de Opdrachtgever, dient de bestelling gelijk te zijn aan de door Alpha Packaging vastgestelde minimale productiehoeveelheid.

 8. PRIJZEN:

  8.1. Prijzen vermeld in aanbiedingen en offertes zijn inclusief verpakkingskosten waaronder de prijzen van pallets, exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege, en eventuele overige kosten zoals transport-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is vermeld.

  8.2. Opgegeven prijzen zijn op basis van ex Works (Incoterms 2010), exclusief BTW en overige heffingen van overheidswege, en overige verpakkingskosten, tenzij anders is vermeld.

  8.3. Alpha Packaging is gerechtigd om de prijzen van de producten op basis van eventuele wijzingen van de ICIS-grondstofindexering per kwartaal aan te passen.

  8.4. Alpha Packaging is gerechtigd om jaarlijks de prijzen van de producten aan te passen op basis van stijgingen van kosten ter vervaardiging van het product anders dan grondstofkosten.

  8.5. Alpha Packaging is gerechtigd om Orders met een orderwaarde lager dan € 225,- niet in behandeling te nemen. Voor Orders met een orderwaarde van € 225,- tot en met € 650,- worden € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.

  8.6. Alpha Packaging is gerechtigd om € 15,- per pallet per week in rekening te brengen voor de opslag van voorraden voor dan wel van de Opdrachtgever.

  8.7. Alpha Packaging is gerechtigd prijsverhogingen die voortvloeien uit de wet, overheidsmaatregelen, of uit een verhoging van productiekosten dan wel door maatregelen van leveranciers door te berekenen aan de Opdrachtgever. Alpha Packaging stelt de Opdrachtgever onverwijld in kennis over dergelijke prijsverhogingen.

 9. LEVERING EN TERMIJNEN:

  9.1. Levering geschiedt levering “af fabriek” (ex Works), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Te leveren producten zijn vanaf de levering voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  9.2. De Opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze ter beschikking of ter hand worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of onvoldoende dan wel geen informatie/instructies ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Alpha Packaging gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Alpha Packaging is in dat geval gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.

  9.3. De levertijd vangt aan nadat Alpha Packaging alle gegevens/instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen van de Opdrachtgever.

  9.4. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Alpha Packaging schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij een redelijke termijn dient te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Overschrijding van de levertijd verplicht Alpha Packaging niet tot schadevergoeding en geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Overschrijding van een levertijd geeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, tenzij Alpha Packaging na de ingebrekestelling en het verstrijken van de redelijke termijn haar verplichtingen alsnog niet nakomt.

  9.5. Alpha Packaging is gerechtigd de levertijd te verlengen met de duur van de vertraging die aan de zijde van Alpha Packaging ontstaat ten gevolge van onvoorziene calamiteiten.

  9.6. Alpha Packaging is gerechtigd een door de Opdrachtgever geplaatste order te weigeren, indien de geplaatste order lager is dan de minimale productiehoeveelheid van het desbetreffende artikel, tenzij de Opdrachtgever de minimale productiehoeveelheid afneemt.

  9.7. Tenzij anders is overeengekomen, is Alpha Packaging gerechtigd om meer of minder te leveren als overeengekomen is dan dat er zal worden geleverd naar een nader overeen te komen gewicht waarbij een afwijking van 5% is toegestaan of er is overeengekomen dat een bepaald aantal stuks zal worden geleverd waarbij een afwijking van 5% is toegestaan.

  9.8. Alpha Packaging is gerechtigd om transportkosten, alsmede (bijzondere) kosten zoals in- en uitvoerrechten, vrachtkosten, stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringkosten evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, in rekening te brengen.

  9.9. Tenzij anders is overeengekomen, zal door Alpha Packaging de wijze van verpakking, transport en verzending geheel naar eigen inzicht worden bepaald.

  9.10. Artikelen worden uitsluitend per volle pallet geleverd

 10. GARANTIE:

  10.1. Alvorens de Opdrachtgever de door Alpha Packaging geleverde producten gebruikt of verwerkt, dient de Opdrachtgever te controleren of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 2 werkdagen na aflevering van de producten aan Alpha Packaging te worden gemeld en bij andere gebreken binnen 7 dagen nadat een dergelijk gebrek is opgetreden. Meldingen dienen een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten inclusief foto’s van het gebrek. Tevens dienen minstens 10 artikelen als bewijs te worden opgestuurd naar Alpha Packaging, zodat Alpha Packaging in staat is adequaat te reageren. Iedere verplichting tot nalevering of vervanging vervalt van rechtswege, indien de Opdrachtgever nalaat Alpha Packaging tijdig van het gebrek in kennis te stellen.

  10.2. De Opdrachtgever dient Alpha Packaging in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. Alpha Packaging streeft er naar om binnen 7 werkdagen na ontvangst van alle benodigde gegevens als vermeld in artikel 10.1 te reageren. De reactie kan inhouden dat nadere gegevens of onderzoek vereist is. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ontstane kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.

  10.3. De Opdrachtgever dient, tenzij anders is overeengekomen, bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid geleverde producten juist is. Als deze hoeveelheid niet juist is, dient de Opdrachtgever dit aan de vervoerder door middel van een aantekening op de vrachtbrief te vermelden en uiterlijk binnen 2 werkdagen na constatering schriftelijk aan Alpha Packaging te melden.

  10.4. Op voorwaarde dat de Opdrachtgever volledig aan zijn betalings- en/of andere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, zal Alpha Packaging de gebrekkige of ontbrekende producten voor haar rekening vervangen, naleveren of de factuurwaarde aan de Opdrachtgever vergoeden. De Opdrachtgever doet afstand van ieder recht om wegens een gebrek de Overeenkomst te ontbinden.

  10.5. Op producten of onderdelen van producten die Alpha Packaging van derden leveranciers heeft betrokken, verleent Alpha Packaging dezelfde garantie en onder dezelfde voorwaarden als de garantie die Alpha Packaging van deze derdenleveranciers heeft bedongen.

  10.6. De garantie geldt niet: a) voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk zijn voorgeschreven, b) voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de Opdrachtgever of dienst persoon, c) voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, of buitengewone belasting.

  10.7. Na verloop van de garantieperiode zullen alle kosten voor herstel of vervanging voor rekening van de Opdrachtgever komen.

  10.8. Alpha Packaging is tot geen andere vergoeding of prestatie gehouden dan de naleving van de hiervoor omschreven verplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. Alpha Packaging is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

  10.9. Indien wordt vastgesteld dat Alpha Packaging aansprakelijk is voor schade, dan zal het te vergoeden bedrag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Alpha Packaging ter zake bereid is uit te keren.

 11. FACTURATIE EN BETALING:

  11.1. Alpha Packaging heeft het recht voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in de mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

  11.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Alpha Packaging aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

  11.3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 3,5% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt.

  11.4. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in rechte en buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zullen worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving.

  11.5. Alpha Packaging heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Alpha Packaging kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

  11.6. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Alpha Packaging verschuldigde.

 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD:

  12.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van Alpha Packaging totdat alle vorderingen die Alpha Packaging op de Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.

  12.2. De Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Alpha Packaging mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

  12.3. Indien de Opdrachtgever – mede - uit door Alpha Packaging geleverde producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Opdrachtgever die zaak slechts voor Alpha Packaging en houdt de Opdrachtgever de nieuwgevormde zaak voor Alpha Packaging totdat de Opdrachtgever alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. Alpha Packaging heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuwgevormde zaak.

  12.4. Rechten worden in voorkomend geval aan de Opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

  12.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Alpha Packaging. Indien derden beperkte rechten wensen te vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever Alpha Packaging hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

  12.6. De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken gescheiden van andere zaken te houden en als afkomstig van Alpha Packaging te waarmerken.

  12.7. De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Alpha Packaging op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Alpha Packaging zulks wenst, door de Opdrachtgever aan Alpha Packaging stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Alpha Packaging tegen de Opdrachtgever.

 13. RETENTIERECHT:

  13.1. Alpha Packaging is gerechtigd om de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Alpha Packaging onder zich te houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan Alpha Packaging verschuldigde betalingen heeft voldaan.

 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM:

  14.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Alpha Packaging de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom van de door Alpha Packaging gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, ideeën, processen, producten, componenten, data(bestanden), installaties, apparatuur, afbeeldingen, tekeningen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, ook na levering van zulke zaken aan de Opdrachtgever.

  14.2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een inbreuk op de rechten van intellectuele en/of industriële eigendom van Alpha Packaging, gepleegd door middel van door Alpha Packaging aan de Opdrachtgever geleverde zaken. De Opdrachtgever is gehouden Alpha Packaging direct op de hoogte te stellen, zodra de Opdrachtgever enige inbreuk op onze rechten bekend is.

  14.3. Indien Alpha Packaging in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van de Opdrachtgever of via de Opdrachtgever van derden ontvangt, staat de Opdrachtgever ervoor in dat met het gebruik en/of het opvolgen van deze modellen c.q. aanwijzingen geen octrooimerken, gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander (intellectueel of industrieel eigendom) recht van enige derde wordt aangetast. De Opdrachtgever vrijwaart Alpha Packaging tegen alle aanspraken ter zake.

  14.4. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als hiervoor bedoeld, bezwaar maakt tegen de vervaardiging en/of levering, is Alpha Packaging zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, onverwijld de vervaardiging en/of levering te staken en van de Opdrachtgever vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd aanspraken op eventuele verdere schadevergoeding, zonder dat Alpha Packaging tot enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever gehouden zal zijn.

 15. OPSCHORTING EN ONTBINDING:

  15.1. Alpha Packaging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na het sluiten van de Overeenkomst, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloossteling.

  15.2. Voorts is Alpha Packaging bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden in geval van liquidatie, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever. De vorderingen van Alpha Packaging zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

  15.3. In geval van opschorting en ontbinding behoudt Alpha Packaging het recht om schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen.

 16. OVERMACHT:

  16.1. Indien zich ten aanzien van Alpha Packaging een overmachtssituatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen storingen in het bedrijf, of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, alsmede indien zich omstandigheden voordoen, waardoor levering onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar wordt, is zij gerechtigd de levering of gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, of- ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn ofwel direct - de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke gemotiveerde verklaring, zulks zonder dat Opdrachtgever daaraan enige aanspraak op vergoeding van door deze geleden of te lijden schade kan ontlenen.

  16.2. Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de Opdrachtgever de aan Alpha Packaging opgekomen kosten en/of een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door Alpha Packaging vervaardigde producten.

  16.3. Alpha Packaging is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de Opdrachtgever of voor derden door opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

 17. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING:

  17.1. Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

  17.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en Overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.